Algemene voorwaarden

Laatste wijziging: 01-05-2020

Artikel 1- Definities

1.1 Opdrachtnemer; De lijnbus, hondenuitlaatservice gevestigd in Maarheeze;
1.2 Opdrachtgever; bezitter van de hond(en);
1.3 Opdracht; het uitlaten of verzorgen van honden;
1.4 Hond(en); hond(en) van de opdrachtgever welke door opdrachtnemer uitgelaten worden;

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer;
2.2 Op de overeenkomst inclusief Algemene voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing;
2.3 Loopse honden kunnen gedurende de loopsheid niet mee;

 

Artikel 3 – Rechten en plichten opdrachtnemer

3.1 De hond(en) wordt op afgesproken tijden opgehaald en afgeleverd op het afgesproken adres door de opdrachtnemer;
3.2 Opdrachtnemer is niet aan te merken als bezitter van de hond(en)
3.3.Opdrachtnemer is door ondertekening van de Algemene Voorwaarden gemachtigd om de hond(en) uit te laten;
3.4 Opdrachtnemer laat de hond(en) 1 uur uit, exclusief de rijtijd;
3.5 Opdrachtnemer gaat op verantwoorde wijze met de hond(en) om;
3.6 Opdrachtnemer heeft het recht de hond(en) los te laten lopen, tenzij anders afgesproken;
3.7 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om af te zien van de opdracht. De opdrachtnemer geeft dit zo spoedig mogelijk door aan de opdrachtgever zodra er sprake is van een dergelijke omstandigheid. Reeds betaalde gelden worden in dat geval terugbetaald;
3.8 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten in verband met vakantie. De opdrachtnemer wordt verzocht vakanties minimaal twee weken vooraf mee te delen aan opdrachtgever;
3.9 Opdrachtnemer behoudt zich het recht hond(en) op voorhand te weigeren indien hij/zij van mening is dat deze hond(en) problemen of een gevaar kan leveren voor andere, onder haar hoede gestelde, honden of personen.
3.10 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor hond(en) te weigeren indien de hond(en) een gedrag ontwikkelt die de hond(en) ongeschikt maken voor uitlaten in groepsverband
3.11 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor indien er geconstateerd wordt dat de hond(en) een besmettelijke ziekte heeft de hond(en) gedurende deze periode niet met de groep mee te nemen;
3.11 Opdrachtgever dient afmeldingen van wandelingen uiterlijk de dag vooraf om 17.00 te melden. Latere afmeldingen zullen leiden tot het door berekenen van de kosten van deze wandeling, ongeacht of deze uiteindelijk is afgenomen;
3.12 Opdrachtgever verliest een (gegarandeerde) plaats op een specifieke dag, als er sprake is van afzegging van meer dan 50% van de geplande wandelingen op die dag, uitgezonderd vakanties;

 

Artikel 4 – Rechten en plichten opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond(en) jaarlijks de cocktail- en kennelhoest enting ontvangen;
4.2 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond(en) preventief behandeld worden tegen vlooien, wormen en teken;
4.3 Opdrachtgever is WA verzekerd;
4.4 Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer, om op kosten van opdrachtgever, medische zorg te verschaffen bij calamiteiten. Indien blijkt dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is dan zal er, indien mogelijk ter beoordeling van de zorgverlener eerst contact met opdrachtgever worden gezocht;
4.5 Opdrachtgever accepteert dat de hond(en) bij thuiskomst vies en nat kunnen zijn;
4.6 Opdrachtgever zorgt dat de hond(en) op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig zijn;
4.7 Bij een weeralarm, extreme gladheid of hitte worden de wandelingen aangepast of afgelast;

Artikel 5 – Aansprakelijkheidsstelling

5.1 Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door opdrachtnemer of derden, veroorzaakt door de hond(en). Eventuele kosten van medische zorg en schaden aan derden worden op opdrachtgever verhaald, indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de opdrachtgevers van de honden gedeeld;
5.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, zonder enige opzet aangebracht door opdrachtnemer, aan de hond(en);
5.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk bij inbraak in het huis van de opdrachtgever.
5.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van het vervangen van sloten/sleutels bij verlies.
5.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan woning of inboedel ten gevolge van een vieze of natte hond;
5.6 Indien aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade van opdrachtgever moet worden aangenomen, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de directe schade;
5.7 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het in gebreke blijven bij het uitvoeren van de opdracht;
5.8 Eventueel gemaakte of te maken kosten als gevolg van, bij opdrachtnemer opgelopen of met een oorsprong welke is terug te leiden op het moment van de opdracht, ziektes, verwondingen, aandoeningen of overlijden zijn volledig voor rekening van opdrachtgever;

 

Artikel 6 – Betalingen

6.1 De vergoeding voor de diensten geleverd door opdrachtnemer geschiedt op basis van contante betaling of betaling per bank van de verstuurde factuur;
6.2 De opdrachtgever dient een plotselinge afzegging uiterlijk 24uur van tevoren door te geven aan de opdrachtnemer. Indien de opdrachtgever niet tijdig heeft afgezegd wordt het volledige bedrag voor het uitlaten in rekening gebracht;
6.3 Indien de betaling binnen 30 dagen achterwege blijft volgt een verhoging van 10% van het totale bedrag. Indien de betaling binnen 60 dagen niet voldaan is volgt een verhoging van 20% van het totale bedrag;
6.4 Indien de vordering uit handen moet worden gegeven zal de opdrachtnemer de dienstverlening met onmiddellijke ingang beëindigen en zullen de incassokosten op de opdrachtgever verhaald worden;

 

Artikel 7 – Rittenkaarten
7.1 Rittenkaarten voor 10 wandelingen zijn na dagtekening 14 weken geldig;
7.2 Rittenkaarten voor 20 wandelingen zijn na dagtekening 26 weken geldig;
7.3 Stempelkaarten zijn niet overdraag- of restitueerbaar;